جدیدترین مطالب میم مثل ماما

PRR چیست؟

یکی از اقدامات پیشگیرانه دندان پزشکی، جلوگیری از وسیع شدن پوسیدگی در دندان های دائمی تازه رویش یافته با انجام عمل PRR است.

۱۰ روز پیش مروارید

میان وعده های غذایی و روند پوسیدن دندان

در کنار رعایت بهداشت دهان با مسواک و نخ دندان، لازم است با انتخاب میان وعده های مناسب، استعداد پوسیدگی زایی محیط دهان را برای دندان ها کاهش دهیم.

۱۶ روز پیش مروارید

کلیپ آیا از فیشورسیلنت چیزی می دانید؟

امروزه دندانپزشکی از درمان محوری خارج و به سمت محوریت اعمال پیشگیرانه پیش می رود. فیشورسیلنت یکی از اعمال پیشگیری از پوسیدگی زودرس دندانهای دائمی است.

۲۴ روز پیش مروارید