جدیدترین مطالب میم مثل ماما

از ریخت و پاش منزل خسته شدید؟ میخواهید که کودکتان نظم را در منزل رعایت کند و شما کمی استراحت کنید.

جعبه جمعه 

از ریخت و پاش منزل خسته شدید؟ می خواهید که کودک تان نظم را در منزل رعایت کند و شما کمی استراحت کنید؟ یا اینکه پدر خانواده هم همینطور است و منظم نیست و وسایل را جای خودش نمی گذارد؟

در این صوت سعی کردم برای شما روشی را توضیح دهم که با استفاده از آن نظم را برای همیشه در منزل داشته باشید.

امیدوارم شاد باشید عزیزان.منبع: فهیمه ندایی روانشناس من مامانم

مقالات مربوط