جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من مامان چند قلوها ۲ من مامان چند قلوها ۲

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک یک ماه پیش

از همان کودکی سعی در مستقل نمودن و جدایی آن ها داشته باشند به طوری که هر کدام درک کنند که شخصیت و هویتی متفاوت دارند.

مقالات مربوط