جدیدترین مطالب میم مثل ماما

موسیقی آرامش بخش ۶۱ موسیقی آرامش بخش ۶۱

میم مثل موسیقی میم مثل موسیقی ۱۵ روز پیش

در این دنیا برای همه ما کاری هست کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر و آنچه که وظیفه ماست، چندان دور از دسترس نیست.

موسیقی آرامش بخش

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی
بوته ای در دامنه‌ای باش
ولی بهترین بوته‌ای باش که در کناره راه می روید
اگر نمی توانی درخت باشی، بوته باش 
اگر نمی توانی بوته ای باشی، علف کوچکی باش و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن
اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه!
همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می‌توان بود
در این دنیا برای همه ما کاری هست
کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر
و آنچه که وظیفه ماست، چندان دور از دسترس نیست
اگرنمی توانی شاه راه باشی، کوره راه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی، بهترینش باش!


منبع: جملت آرامش بخش+ Yalnizligin Sesi

مقالات مربوط