جدیدترین مطالب میم مثل ماما

لکنت زبان در کودکان ۲۵ لکنت زبان در کودکان ۲۵

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۵ روز پیش

آيا وقتی كه او سعی می كند صحبت كند از او نمی خواهيد كه عجله كرده، زود حرفهايش را تمام كند؟ به عبارت ديگر آيا او را به تعجيل در سخن گفتن وادار نمی كنيد؟

نحوه گوش دادن به صحبت های كودك و عكس العمل خودتان را در مقابل او مطالعه نماييد.

برای دو يا سه روز اول، گاه به گاه ذهن خود را بر روی ارزيابی نحوه گوش دادنتان به حرفهای كودک متمركز نماييد. بررسی كنيد كه چگونه و در چه حالتی به صحبت های كودک گوش می دهيد؟ چقدر و چند بار در روز به حرفهای او با اشتياق گوش جان می سپاريد؟ چه نوع صحبت های كودک، توجه شما را بيشتر جلب می كند؟ طرقی را كه معمولاً در طول روز به صحبت های كودک گوش می دهيد يادداشت كنيد:

از گوش دادن فقط به قسمت كمی از صحبت های كودک گرفته، تا زمانی كه به همه حرفها و كلمات او به طور كامل و با دقت گوش می دهيد. آيا هميشه اجازه می دهيد قبل از اين كه شما شروع به صحبت كنيد، كودک حرفهايش را تمام كند؟ آيا وقتی كه او سعی می كند صحبت كند از او نمی خواهيد كه عجله كرده، زود حرفهايش را تمام كند؟ به عبارت ديگر آيا او را به تعجيل در سخن گفتن وادار نمی كنيد؟ كدام قسمت از حرفهای كودک را واقعاً می شنويد؟ او معمولاً چقدر صحبت می كند و حرف هايش با شما بيشتر راجع به چه چيزهايی است؟ هنگامی كه كودک بدون توجه به اين كه شما مشغول كار مهمی هستيد يا درباره موضوع مهمی صحبت می كنيد، شروع به حرف زدن می كند واكنش شما چگونه است؟ وقتی كه خيلی جدی به حرفهای كودک گوش می دهيد چگونه و چند دفعه به صورت او نگاه می كنيد؟ شرح مختصری درباره نحوه گوش دادن خودتان به حرفهای كودک بنويسيد. توجه شما نسبت به نحوه گوش دادن به حرفهای كودک، مقدمه لازمی برای اجرای دستورالعمل‎های بعدی است.

ادامه دارد...منبع: براون، اینگهام، لیرد و فاکس

مقالات مربوط