جدیدترین مطالب میم مثل ماما

لکنت زبان در کودکان ۲۴ لکنت زبان در کودکان ۲۴

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۶ روز پیش

به خاطر داشته باشيد كه بيشتر كودكانی كه لكنت دارند، به تدريج خوب شده، بعد از سنين خردسالی به لكنت خود ادامه نمی دهند.

لکنت زبان در کودکان

بدون شک بايد از به كار بردن يک اصطلاح خاص بپرهيزيد. سعی كنيد كه به كودك تان به عنوان يک لكنتی نگاه نكنيد. يک تفاوت بسيار ظريف و در عين حال حساس و مهم بين اين كه بگوييم: «او يک لكنتی است» و «او با لكنت صحبت می كند» وجود دارد. اصطلاح اول يعنی «او يک لكنتی است» با زدن برچسبی به پيشانی كودک شخصيت او متمايز از ديگران می شود، در حالی كه اصطلاح دوم، يعنی «او با لكنت صحبت می كند» اين معنا را می رساند كه او كاری می كند درست مثل بسياری از كارهای ديگری كه انجام می دهد.

اضطراب خودتان را كاهش دهيد.

ما به خوبی به مشكل شما در مورد گوش دادن به لكنت زبان كودك تان و نيز به نگرانی و اضطراب طبيعی شما درباره او واقف هستيم. مادری كه كودک خود را به مركز گفتار درمانی آورده بود، اظهار می كرد كه وقتی می ديد فرزندش به هنگام صحبت كردن چقدر تقلا می كند، بسيار نگران و ناراحت می شد. در هر حال هر چند كه تحمل اين شرايط ممكن است به نظر شما مشكل باشد، اما می توانيد در مورد اضطراب خودتان فكری بكنيد.

به خاطر داشته باشيد كه بيشتر كودكانی كه لكنت دارند، به تدريج خوب شده، بعد از سنين خردسالی به لكنت خود ادامه نمی دهند. درک درست شما از مسئله، و كمک و حمايت شما از كودک، زمانی كه اختلال گويايی او در مراحل اوليه است، به طور قابل توجهی احتمال بهبودی و رسيدن به روانی كلامی را در كودک افزايش می دهد. توان شما در بررسی عينی لكنت كودک، درک شما از كنش های كلامی او و اين باور كه «ما هميشه می توانيم روش انجام كارها را تغيير دهيم و يا آن را اصلاح كنيم» به شما كمک خواهد كرد تا اضطراب خودتان را به حداقل برسانيد.

كوشش شما در تشخيص شدت و استمرار لكنت كودک، خود عامل مثبتی است برای ادامه كار شما. به توان و قابليت در حال افزايش خودتان در مشاهده و بررسی آرام لكنت زبان كودک، واقف باشيد و مواظبت كنيد كه دچار تنش نشويد. دقت نماييد زمانی كه كودک به طور غير مترقبه دچار لكنت می شود، هوشياری و تحمل خودتان را از دست ندهيد. همواره متوجه چيزی باشيد كه الان اتفاق می افتد، نه آنچه كه ممكن است در آينده روی دهد. مشخص كنيد كه كودک شما از چه ميزان روانی كلامی برخوردار است. اگر شما برای مدتی كلماتی را كه كودک به زبان می آورد بشماريد و مشكلات كلامی او را يادداشت نماييد، متوجه خواهيد شد كه درصد بسيار بالای كلماتی كه كودک ادا می كند، كاملاً طبيعی هستند؛ اگر چه همه آنها از روانی كامل برخوردار نيستند، و اين برای سن او قابل قبول است.

ادامه دارد...


منبع: براون، اینگهام، لیرد و فاکس

مقالات مربوط