جدیدترین مطالب میم مثل ماما

لکنت زبان در کودکان ۲۲ لکنت زبان در کودکان ۲۲

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۷ روز پیش

يكی از نظريه های بسيار معروف در زمينه لكنت، اين است كه لكنت زبان كودک زمانی شروع می شود كه اطرافيان كودک به گونه ای نسبت به ناروانی های كلامی طبيعی او واكنش نشان می دهند.

از به كار بردن كلمه « لكنت» به جای «ناروانی های كلامی» بپرهيزيد.

سعی كنيد از برچسب زدن های ناروا اجتناب داشته باشيد. البته در اين زمينه با موارد استثنايی مواجه خواهيم بود. ما تا كنون به انواع مختلف ناروانی های كلامی طبيعی، ولو اين كه با فراوانی بيشتری ظاهر شوند، اشاره كرده ايم. فقط زمانی كه شكل اين ناروانی ها تغيير پيدا می كند و با خودآگاهی، ترس و تقلا از طرف كودک توأم می گردد، به لكنت واقعی تبديل می شود. بعد از اين است كه شما می توانيد مشكل گويايی كودک خود را «لكنت زبان» بناميد. اما اگر واكنش های هيجانی زايد كه بدان اشاره كرديم در كودک ظاهر نشود، از لكنت ناميدن ناروانی های كودک سودی نخواهيد برد.

يكی از نظريه های بسيار معروف در زمينه لكنت، اين است كه لكنت زبان كودک زمانی شروع می شود كه اطرافيان كودک به گونه ای نسبت به ناروانی های كلامی طبيعی او واكنش نشان داده، چنين وانمود می كنند كه گويا آنها غير عادی هستند. در نتيجه ی تأثير منفی اين واكنش های هيجانی، كودک سعی می كند كه از بروز اين ناروانی های عادی جلوگيری و از تكرار آنها اجتناب كند. لذا هر قدر بيشتر تلاش می كند، با ناروانی بيشتر صحبت می كند، و متأسفانه در اينجاست كه دور و تسلسل باطل شروع می شود.

ما تصور نمی كنيم كه اگر مكث ها و صرف تكرار كردن كلمات را لكنت بناميم، توانسته ايم تنها منبع و يا منشا اختلال گويايی كودک را مشخص كنيم و يا اين كه با اين برچسب زدن ها ضرورتا ناروانی های كلامی كودک به لكنت تبديل می شود. البته ترديدی نيست كه برايتان بسيار مشكل خواهد بود كه ناروانی های طبيعی كودک را، در حالی كه تصور می كنيد كودک شما لكنت دارد، بدون نشان دادن واكنش های هيجانی زايد و بی جهت بپذيريد. بدون شک اين كار شما بر فشار روانی كودک، هنگامی كه می خواهد صحبت كند، خواهد افزود. خودداری از هرگونه برچسب زدن های ناروا به كودک، به شما كمک خواهد كرد زمانی كه او صحبت می كند واكنش مناسب داشته باشيد. در اين صورت به او فرصت و آزادی بيشتری می دهيد كه مهارت های گويايی خودش را نشان دهد و تقويت نمايد.

ادامه دارد...منبع: براون، اینگهام، لیرد و فاکس

مقالات مربوط