جدیدترین مطالب میم مثل ماما

لکنت زبان در کودکان ۲۱ لکنت زبان در کودکان ۲۱

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۱۳ روز پیش

پاسخ به اين سؤال كودک كه: «چرا من لكنت دارم؟» يكی از مشكل ترين كارهای شماست. اما شما می توانيد با توضيحی كوتاه، به بهترين نحو ممكن او را قانع نماييد.

با كودک درباره لكنت زبانش صحبت كنيد.

بعضی از كارشناسان آسيب شناسی گفتار ممكن است مدت ها با والدين كودكانی كه لكنت دارند همكاری كنند، بدون آنكه به خود كودک درباره لكنت زبان چيزی بگويند. به هر حال وقتی كه كودک نزد گفتار درمانگر می رود، احتمالاً لازم است كه به او گفته شود، علت مراجعه به مركز گفتار درمانی اين است كه او در صحبت كردن كمی مشكل دارد، يعنی دچار وقفه زبان می شود.

در هر صورت ضروری است كه يک كارشناس مجرب با گوش دادن به نحوه صحبت كردن كودک، مشكل او را ارزيابی كند و راه های كمک به وی را ارائه نمايد. كودک ممكن است درباره نحوه صحبت كردن خود سؤالاتی داشته باشد، مثلاً بپرسد: من چرا نمی توانم خوب حرف بزنم؟ چرا وقتی می خواهم حرف بزنم زبانم بند می آيد و يا اين كه بگويد: چرا من اين گونه هستم؟ در مواقع ديگر، وقتی كه متوجه می شويد چهره كودک فوق العاده گرفته و پريشان است، احتمالاً اين امر حاكی از نياز او به عكس العمل مثبت، توجه و محبت شماست. ممكن است احساس كنيد كه كودک در اين انديشه است كه به نحوی لكنت خودش را پنهان نمايد. در اين صورت نيز اگر شما خيلی راحت و بدون تشويش درباره لكنت با او صحبت كنيد، بسيار سودمند خواهد بود.

پاسخ به اين سؤال كودک كه: "«چرا من لكنت دارم؟» يكی از مشكل ترين كارهای شماست. اما شما می توانيد با توضيحی كوتاه، به بهترين نحو ممكن او را قانع نماييد. در اينجا يک نمونه از پاسخ هايی كه شما می توانيد به كودک بدهيد ارائه می شود:

همه ی ما به هنگام صحبت كردن، بعضی وقت ها گير می كنيم و نمی توانيم راحت حرف بزنيم. بعضی از ما خيلی بيشتر از ديگران دچار گير و وقفه زبان می شويم. البته بچه های كوچک مثل شما بيشتر دچار مكث شده و يا زبانشان می گيرد، علتش هم اين است كه آنها هنوز دارند صحبت كردن را ياد می گيرند. بچه های كوچک در راه رفتن و دويدن هم بعضی وقت ها می لغزند و زمين می خورند. اما خيلی از بچه ها وقتی كه در صحبت كردن با مشكل روبرو می شوند و گير می كنند زيادی به خودشان فشار می آورند و تقلا می كنند، اين تقلا كردن ها و فشارها، صحبت كردن آنها را بدتر می كند.

با جلب توجه كودک به لغزش های كلامی خودتان، وقتی كه اتفاق می افتند، می توانيد به او كمک كنيد تا واقعاً باور نمايد كه همه ما بعضی وقت ها در صحبت كردن دچار مشكل می شويم و هميشه نمی توانيم روان و سليس حرف بزنيم.

ادامه دارد...


منبع: براون، اینگهام، لیرد و فاکس

Shares

مقالات مربوط